Pegawai

Terdapat 24 pegawai yang terdaftar
24 pegawai yang sedang aktif
0 pegawai yang sedang dalam ijin belajar
.

Lian Suleman, S.Pd

Pascasarjana

.

Nursyam Sidak

Pascasarjana

.

Rukaiya R. Buhungo, M.Pd

Pascasarjana

.

Apriliani Pulukadang

Pascasarjana

.

Evan Trisno Tulie

Pascasarjana

.

Ewieth Citra Amalia Djamil, S.Pd

Pascasarjana

.

Fery Ma'aruf

Pascasarjana

.

Hawa Liputo

Pascasarjana

.

Helvi Endri Khilda, S.Kom

Pascasarjana

.

Holis Gani, S.Si

Pascasarjana